Scooter Stage

Scooterzaak in Rijswijk en regio Den haag, Voorburg, Delft, Wateringen, Leidschendam, Zoetermeer en Wassenaar

070 213 61 50

info@scooterstage.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Deze algemene voorwaarden kennen de volgende definities:
● tweewieler: alle soorten (elektrische) fietsen, snorfietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;
● de in te kopen tweewieler: de tweewieler die als deel van de overeenkomst door de klant aan Scooter Stage wordt verkocht, ook wel inruil- (brom of snor)fiets/scooter/motorfiets genoemd;
● de dienst: iedere vorm van een overeenkomst waarin Scooter Stage op verzoek van de klant werkzaamheden met betrekking tot een tweewieler verricht. Hieronder vallen onder andere het monteren van een tweewieler die de klant bestelt, het onderhouden en/of repareren van een tweewieler, het opvoeren van een tweewieler, het aanvragen van een kentekenregistratie, het monteren en assembleren van tweewieler-onderdelen bij de bestelling van een door de klant samengestelde tweewieler, alsmede iedere overeenkomst waarin Scooter Stage diensten verricht;
● de overeenkomst: iedere overeenkomst die de klant met Scooter Stage aangaat inzake de koop, montage, het onderhoud van een tweewieler en/of de voor tweewielers bedoelde accessoires of onderdelen;

● Firma: Scooter Stage VOF

Lindelaan 293
2282 EW Rijswijk
070 – 213 61 50
info@scooterstage.nl
KvK-nummer: 66309387
BTW-nummer: NL856488586B01;
● de klant: een ieder die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;
● product: de gezamenlijke aanduiding van een tweewieler, een of meerdere accessoire(s) en onderdelen voor tweewielers, alsmede ieder andere roerende zaak die de klant bij Scooter Stage aanschaft;
● niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de klant en die noodzakelijk zijn om met de gekochte tweewieler weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte tweewieler zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elke nieuwe tweewieler in ieder geval de btw, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt, de transportkosten naar de dealer al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. Bij nieuwe gekentekende tweewielers zitten daarnaast ook nog de leges en de kosten van het kenteken al in de aangeduide prijs verwerkt en bij een nieuwe motorfiets is de prijs eveneens inclusief bpm;
● vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de klant. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de tweewieler te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
● schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
● de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of ondernemer op die tweewielers, onderdelen en accessoires wordt gegeven

Artikel 2 – Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die tussen Scooter Stage of een aan Scooter Stage gelieerde onderneming enerzijds en de klant anderzijds worden gesloten.
2. Scooter Stage doet mondeling of schriftelijk een aanbod. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden tweewieler, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden tweewieler is inclusief de niet-vermijdbare kosten. Scooter Stage verstrekt de klant een kopie van de overeenkomst of bevestigt de inhoud van de overeenkomst per e-mail.
3. Als Scooter Stage gebruik maakt van afbeeldingen van de tweewieler, onderdeel of accessoire dan streeft zij ernaar deze waarheidsgetrouw weer te geven. Door bepaalde lichtval of door de instellingen van de programmatuur die de klant gebruikt, kan het uiterlijk van een product in werkelijkheid afwijken. Scooter Stage is echter niet verantwoordelijk voor opgetreden afwijkingen in

het uiterlijk van het product wanneer de klant het product niet conform de voorgeschreven aanwijzingen, dan wel in combinatie met andere apparatuur, gebruikt.
4. Kennelijke vergissingen, zoals verschrijvingen in een (prijs)aanbieding, welke verschrijving/vergissing kenbaar is aan de hand van de in de markt regulier geldende vergelijkbare aanbiedingen, in het aanbod binden Scooter Stage niet.
5. Scooter Stage is gerechtigd de overeenkomst te laten uitvoeren door een aan Scooter Stage gelieerde onderneming, bijvoorbeeld wanneer zo’n onderneming zich dichter in de buurt bij een klant bevindt.
6. De klant dient een aanbod binnen de door Scooter Stage gestelde termijn te aanvaarden.
7. Indien een termijn ontbreekt, kan het aanbod enkel direct integraal worden aanvaard.
8. Indien Scooter Stage niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Scooter Stage in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

1. De aanschaf van een tweewieler bestaat uit meerdere soorten overeenkomsten. De klant koopt de onderdelen van een tweewieler. Scooter Stage monteert vervolgens conform de specificaties van de klant de betreffende onderdelen en eventuele andere door de klant gespecificeerde accessoires. Deze montage betreft een afzonderlijke dienst die altijd gepaard gaat met de aanschaf van een tweewieler. Het aanvragen van een kentekenregistratie, en de montage van het kenteken, is eveneens een afzonderlijke dienst die een onderdeel vormt van een overeenkomst inzake de aanschaf van een scooter. Hetzelfde geldt voor andere diensten, zoals het opvoeren van een tweewieler.
2. In de schriftelijk vastgelegde overeenkomst staat in ieder geval:
a. de identiteit van Scooter Stage zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
b. de omschrijving van de tweewieler, onderdelen of accessoires;
c. de prijs en de omschrijving van de in te kopen tweewieler inclusief onderdelen of accessoires;
d. de prijs van de tweewieler inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is of de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
e. de bij de aanschaf van een tweewieler wel-vermijdbare kosten;
f. de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij Scooter Stage of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde;
g. de wijze van betaling; en
h. de vermoedelijke leveringsdatum. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de tweewieler, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen 12 weken na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.
3. Bij het verrichten van een dienst bestaande uit onderhoud, reparatie of inspectie, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat hij/zij voor eigen rekening de betreffende tweewieler voor meerdere weken niet in dienst bezit heeft. Vervangend vervoer is hierbij niet inbegrepen.
4. De klant aanvaardt dat bij een fabricagefout, Scooter Stage in afwachting kan zijn van vervangende onderdelen en in dat kader afhankelijk is van de internationale logistiek.
5. De klant aanvaardt dat het opvoeren van een scooter of tweewieler geheel op eigen risico en geheel voor eigen rekening geschiedt. De gecommuniceerde snelheden zijn indicatief van aard bij opvoersets. Deze snelheden kunnen dientengevolge afwijken. De klant is ervan bewust dat het rondrijden met een opgevoerde tweewieler verboden is op de openbare weg. Een eventuele WOK-melding of boete als gevolg van het gebruik van een opgevoerde tweewieler, komt geheel voor rekening van de klant.
6. Indien de klant een dienst aan huis/op locatie wenst te laten verrichten, is de klant voorrijkosten ad € 60,00 verschuldigd.

7. Alhoewel tenaamstellingen bij Scooter Stage mogelijk zijn, draagt de klant zijn/haar eigen verantwoordelijkheid bij het laten tenaamstellen van de tweewieler.
8. De klant dient zijn product, waaronder met name elektrische lithium accu’s, veilig op te slaan. Scooter Stage is niet aansprakelijk voor brand die optreedt als gevolg van het niet naar behoren opslaan en onderhouden van een elektrische lithium accu.
9. Voor klanten die buiten Nederland een product bij Scooter Stage bestellen, geldt dat de betreffende klant een eigen verantwoordelijkheid heeft om te controleren op het product voldoet aan de wetgeving van diens land. Scooter Stage stemt haar producten enkel af op Nederlandse wetgeving.

Artikel 4 – Prijzen, betalingen en prijswijzigingen

1. Betalingen geschieden contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van Scooter Stage. Betaling geschiedt op het moment van het afleveren van de tweewieler, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
2. Bij overeenkomsten in de verkoopruimten verricht de klant een aanbetaling van 20% van de totale koopprijs. Met een aanbetaling wordt de koop gesloten.
3. Bij overeenkomsten op afstand of buiten verkoopruimten, verricht de klant een aanbetaling. Het resterende bedrag voldoet de klant uiterlijk bij de ontvangst van de tweewieler.
4. Scooter Stage en de klant kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum.
5. De klant moet het verschuldigde bedrag betalen voor het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt Scooter Stage na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de klant de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Indien na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag Scooter Stage rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten.
6. Tussentijdse prijswijzigingen kunnen optreden als gevolg van: een heffing door de overheid, verhoging van fabrieksprijzen, verhoging van importeursprijzen of schommeling in valutakoersen. Scooter Stage brengt de klant zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de klant de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.

Artikel 5 – Risico-overgang

1. Gaat de aangeschafte tweewieler kapot of verloren voordat de tweewieler in de macht van de klant komt, dan komt dit voor rekening en risico van Scooter Stage. Indien de klant niet binnen twee dagen na heden schriftelijk bezwaren uit over een eventuele visuele beschadiging, wordt de klant geacht het product te hebben aanvaard in de staat waarin het product is geleverd. Alsdan geldt het weerlegbaar vermoeden dat Scooter Stage het product zonder beschadigingen heeft geleverd.
2. De klant kan een tweewieler enkel in ontvangst nemen na de tweewieler te hebben geïnspecteerd en na schriftelijk uitdrukkelijk te hebben verklaard de tweewieler in goede orde te hebben ontvangen.
3. Gaat de in te kopen tweewieler kapot of verloren voordat de inruil-tweewieler aan Scooter Stage is geleverd dan komt dit voor rekening en risico van de klant.

Artikel 6 – Levertermijnen, aflevering en verzuim

1. De door Scooter Stage gecommuniceerde levertermijnen, betreffen nimmer fatale termijnen, doch zijn enkel indicatieve termijnen. Enkel door Scooter Stage gecommuniceerde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen.
Scooter Stage streeft ernaar haar leveringstermijnen zo concreet mogelijk weer te geven. Door de voortdurende ontwikkelingen (die vaak resulteren in beperkingen) in de internationale logistiek en door schaarste aan grondstoffen, kan Scooter Stage echter niet garanderen dat de gecommuniceerde indicatieve levertermijn gehaald wordt. Scooter Stage hanteert als uitgangspunt een levertermijn ad 12 weken, dat conform het voornoemde een indicatieve termijn is.
2. In de kalendermaanden maart tot en met augustus van ieder kalenderjaar kampt Scooter Stage veelal met extreme drukte wegens de grote vraag naar tweewielers. Tijdens deze maanden kunnen levertijden per definitie langer zijn dan de gecommuniceerde indicatieve leveringstermijnen, waarbij de klant rekening kan houden met 6 weken extra vertraging. Dit geldt met name bij elektronische tweewielers.
3. Indien de vermoedelijke afleveringstermijn wordt overschreden moet de klant Scooter Stage eerst aan de hand van een schriftelijke ingebrekestelling eerst de mogelijkheid geven de overeenkomst na te komen met een termijn van drie weken. Dit betekent dat Scooter Stage daarna nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als Scooter Stage het product na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is Scooter Stage in verzuim.

Artikel 7 – Annuleren bij overeenkomsten binnen een verkoopruimte

1. Voor overeenkomsten die de klant binnen de verkoopruimte (oftewel in de winkel) van Scooter Stage sluit geldt dat de klant de overeenkomst schriftelijk kan annuleren indien:
a. in het geval de klant een tweewieler aanschaft, nog geen kentekenregistratie is aangevraagd;
b. het product nog niet gereed is gemaakt voor afhaal of verzending; of
c. een tweewieler nog niet in zijn definitieve gedaante is samengesteld.
2. In het geval van annulering voldoet de klant aan Scooter Stage een beëindigingsvergoeding ter compensatie van de door Scooter Stage inmiddels verrichte diensten en opgetreden waardeverminderingen van het product. De beëindigingsvergoeding bedraagt 10% van de totale koopprijs, met een minimum van € 250,00 indien de aanschaf van een tweewieler een onderdeel van de overeenkomst uitmaakt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. De beëindigingsvergoeding voldoet de klant binnen 10 dagen na de annulering. Bij het niet tijdig voldoen van deze beëindigingsvergoeding is Scooter Stage gerechtigd nakoming van de door de klant geannuleerde overeenkomst te verlangen, waarmee de annulering vervalt en de betreffende overeenkomst herleeft. In dat geval kan de klant de betreffende overeenkomst niet meer annuleren.

Artikel 8 – Ontbinding/herroeping bij overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte voor consumenten

1. Een klant die een consument is heeft aanspraak op de wettelijke consumentenbeschermende bepalingen indien een overeenkomst is aangegaan uitsluitend met gebruik van een communicatiemiddel op afstand (bijvoorbeeld online, telefonisch, per e-mail of dergelijke). In dat geval kan de consument-klant zonder opgaaf van redenen onder andere een overeenkomst ontbinden:
a. Voor wat betreft koopovereenkomsten, dan wel de koopgedeeltes van een overeenkomst: binnen veertien dagen nadat het product bij de klant is afgeleverd (art. 6:230o, lid 1, sub b, sub 1, BW). De consument-klant kan zijn aanbod met betrekking tot de koop ook herroepen zolang het product nog niet is afgeleverd (art. 6:230q, lid 1, BW);
b. Voor wat betreft diensten, dan wel de dienstengedeeltes van een overeenkomst, binnen veertien dagen nadat de overeenkomst(gedeelte) inzake dienstverlening is gesloten (art. 6:230o, lid 1, sub a, BW).
Voor overige ontbindingsgronden verwijst Scooter Stage naar art. 6:230o BW.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument Scooter Stage via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Het modelformulier voor het inroepen van het ontbindingsrecht van art. 6:230o BW is HIER te vinden.
Dit recht van ontbinding geldt niet voor maatwerkproducten (art. 6:230p, sub f, sub 1, BW). Denk bijvoorbeeld aan een tweewieler die door de consument is samengesteld waardoor het geen
standaardscooter, alsmede een tweewieler die is voorzien van een kenteken en/of tenaamstelling.
Als de consument-klant het recht van ontbinding/herroeping uitoefent, krijgt de consument-klant het betaalde bedrag voor de betreffende overeenkomst terug, na aftrek van de volgende kosten die de consument draagt:
a) conform het bepaalde in art. 6:230s, lid 2, BW, de kosten voor het terugsturen van het betreffend product; en
b) conform het bepaalde in art. 6:230s, lid 4, BW, de kosten voor de diensten die Scooter Stage tijdens de ontbindings-/herroepingstermijn heeft verricht en is nagekomen, mits de consument-klant hiervoor zijn/haar voorafgaande vereiste uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Denk hierbij onder andere aan de montage van een tweewieler, het verrichten van een kentekenregistratie en aanvullende afgenomen diensten.

De consument-klant kan ook aansprakelijk zijn voor waardeverminderingen die zijn opgetreden.
3. De kosten die de consument-klant draagt, staat gelijk aan de geldende aanbetaling. Bij uitoefening van het ontbindings-/herroepingsrecht krijgt de consument-klant zijn/haar aanbetaling derhalve niet terug. Scooter Stage kan het betreffend product daarna namelijk niet meer als een nieuw product verkopen, bijvoorbeeld doordat als gevolg van de montage van de tweewieler montagesporen zichtbaar zijn of doordat een kentekenregistratie al is verricht.
4. Het recht van ontbinding/herroeping geldt ook niet voor diensten die Scooter Stage na bestelling van de klant, met de toestemming van de klant, heeft verricht en afgerond tijdens de ontbindings-
/herroepingstermijn (art. 6:230p, lid 1, sub d, BW). Bij iedere overeenkomst doet de klant conform art. 6:230p, lid 1, sub d, sub 2, BW afstand van zijn/haar recht tot ontbinding van deze diensten. Scooter Stage attendeert de klant hierop voordat de klant besluit een overeenkomst aan te gaan.
5. Om misverstanden te voorkomen: dit is geen volledige afstand van het wettelijke ontbindingsrecht van consumenten. Dit geldt alleen voor diensten of diensten die onderdeel van een overeenkomst vormen. Het ontbindingsrecht voor koopovereenkomsten (en koopgedeeltes van een overeenkomst) behoudt de consument-klant vooralsnog. Bij uitoefening van het ontbindingsrecht krijgt de consument aldus zijn geld terug, na aftrek van de waarde van de verrichte diensten, verzendingskosten en opgetreden waardeverminderingen, zoals omschreven in art. 8.4.
6. De kosten die de consument-klant terugkrijgt, voldoet Scooter Stage binnen 14 dagen nadat Scooter Stage op de hoogte is gesteld van de uitoefening van het in het boven omschreven ontbindings-
/herroepingsrecht. Scooter Stage hanteert dan dezelfde betaalwijze als de consument-klant hanteerde, tenzij Scooter Stage en de consument-klant anders overeenkomen.

Artikel 9 – Diensten, reparatie en onderhoud

1. Bij het aangaan van overeenkomsten waarin Scooter Stage diensten verleent, geeft Scooter Stage vooraf een prijsopgave en een leveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum betreffen indicaties, tenzij Scooter Stage en de klant uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. Bij een voor een reparatie afgesproken indicatie kan in werkelijkheid afwijken als gevolg van nadere inspectie door Scooter Stage. De door Scooter Stage gecommuniceerde indicatieve prijzen voor reparaties zijn te allen tijde indicatief, gelijk de klant daaraan geen rechten kan ontlenen, daar Scooter Stage de indicatie doet op basis van een globale inschatting.
3. De klant mag de dienst altijd opzeggen. De kosten die Scooter Stage op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, zijn dan nog wel verschuldigd.
4. Scooter Stage meldt zo spoedig mogelijk wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum en informeert de klant over de verwachte afrondingsdatum.
5. Scooter Stage verstrekt de klant een afschrift van de gespecificeerde diensten.
6. Na afronding van de diensten, verkrijgt de klant een bericht dat de klant het betreffend product kan ophalen. Indien de klant het product niet binnen twee weken na deze kennisgeving ophaalt, is Scooter Stage gerechtigd de alsdan geldende bewaringskosten in rekening te brengen. Deze bewaringskosten bedragen in ieder geval € 75,00 per dag vanaf het moment dat voornoemde

termijn ad twee weken is verstreken. In het geval voornoemde termijn verstrijkt en de klant het product niet ophaalt, is Scooter Stage gerechtigd het betreffend product in eigendom op te eisen na een daartoe strekkend voorafgaande schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de klant. De klant aanvaardt dat Scooter Stage voor dat geval een onherroepelijke volmacht verkrijgt om namens de klant een dergelijke eigendomsoverdracht te bewerkstelligen; waaronder om namens de klant tenaamstellingen te verrichten. Een dergelijke eigendomsoverdracht geschiedt alsdan om niet.
7. Als een klant bij een dienst vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
8. Wanneer er sprake is van vervanging onder garantie of coulance, dan kan Scooter Stage weigeren de oude onderdelen af te geven en komt het eigendom van die oude onderdelen toe aan Scooter Stage.
9. Als de klant niet, of niet binnen een Scooter Stage aangekondigde redelijke termijn, om teruggave van de oude onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van Scooter Stage, zonder dat de klant een vergoeding hiervoor krijgt.

Artikel 10 – Opschorting, retentie en eigendomsvoorbehoud

1. Indien de klant niet voldoet aan zijn/haar (betalings)verplichtingen, is Scooter Stage gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en/of het retentierecht uit te oefenen jegens de zaken die Scooter Stage houdt voor de klant. De klant krijgt zijn/haar product aldus terug wanneer de klant voldoet aan alle verbintenissen die op de klant jegens Scooter Stage rusten. Artikel 9 lid 6 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing voor de in dit lid genoemde gevallen.
2. Scooter Stage kan deze rechten ook uitoefenen als de klant een geschil aanhangig heeft gemaakt, tenzij de klant voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in een depot.
3. De aan de klant geleverde tweewieler blijft eigendom van Scooter Stage tot de klant alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de klant alles heeft betaald, moet hij een verzekering afsluiten tegen geheel of gedeeltelijk verlies (casco dekking tweewieler). Ook moet hij/zij op zijn kosten het onderhoud op de tweewieler laten uitvoeren. Een consument dient de tweewieler minimaal WA te verzekeren. De consument is als houder en berijder van de tweewieler aansprakelijk.

Artikel 11 – Garantie op gekochte tweewielers en onderdelen/accessoires

1. Op tweewielermerken kunnen aanvullende garantievoorwaarden of juist geen garantievoorwaarden van toepassing zijn. De uitoefening van dergelijke garantievoorwaarden kan door de klant enkel rechtstreeks geschieden bij de betreffende fabrikant. Dit verschilt per tweewielermerk. De klant heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het raadplegen van dergelijke garantievoorwaarden.
2. Garantie is in ieder geval uitgesloten indien:

a. de klant heeft nagelaten de voor zijn tweewieler voorgeschreven onderhoudsbeurten (tijdig) te laten uitvoeren bij Scooter Stage;
b. de klant niet periodiek diens oliepeil onderhoudt;
c. de tweewieler betrokken is geweest bij een ongeval;
d. het normale dan wel niet bovenmatige slijtage betreft;
e. de tweewieler onzorgvuldig is gebruikt door de klant;
f. de tweewieler op onkundige wijze is onderhouden of aangepast inclusief de montage van niet originele accessoires.
3. Op gebruikte tweewielers, onderdelen en accessoires verleent Scooter Stage geen garantie, tenzij Scooter Stage uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard (beperkte) garantie te verlenen.

Artikel 12 – Verwerking persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens van de klant die worden vermeld bij een overeenkomst worden door Scooter Stage verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan Scooter Stage:
a. de overeenkomst uitvoeren en haar garantieverplichtingen jegens de klant nakomen,
b. de klant optimale service verlenen; en
c. hem/haar in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van productinformatie en hem/haar gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de klant bij Scooter Stage aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 13 – Pandemie- en overmachtclausule

1. Scooter Stage streeft ernaar om tijdig aan haar verplichtingen te voldoen. Scooter Stage spant zich daarvoor uiterst in. Helaas kan als gevolg van externe omstandigheden waarop Scooter Stage geen invloed heeft, de overeenkomst met de klant worden beïnvloed. Denk aan overheidsmaatregelen die zijn getroffen als gevolg pandemieën, waardoor het reguliere bedrijfsleven wordt beperkt, of aan handelsembargo’s, dan wel beperkingen die (al dan niet buitenlandse) leveranciers van Scooter Stage ondervinden als gevolg van dergelijke maatregelen (waaronder maatregelen van buitenlandse overheden). In dergelijke gevallen kan Scooter Stage haar verplichtingen uitstellen totdat zij haar reguliere bedrijfsvoering kan hervatten of de alsdan geldende overheidsmaatregelen niet meer gelden. In een dergelijk geval kan Scooter Stage naar haar inzicht ook de overeenkomst (gedeeltelijk) beëindigen.
2. Scooter Stage is gerechtigd om een overeenkomst met de klant zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Scooter Stage is gerechtigd om een product niet te leveren; bijvoorbeeld als gevolg van handels- of logistieke beperkingen.
3. Bij elektronische producten is wereldwijd sprake van een tekort en/of schaarste aan grondstoffen; zoals lithium en accu’s. Bij elektronische producten is Scooter Stage te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Scooter Stage streeft daarbij ernaar de klant een alternatief product te bieden.

Artikel 14 – Slotbepalingen

1. Op deze algemene voorwaarden en iedere overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, dan wel daarmee verband houden, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Voorzover deze uitsluitende bevoegdheid niet voor consumenten kan gelden, kan de consument-klant ook een geschil aanhangig maken in het arondissement waarin de consument-klant woont/verblijft.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Klant en Scooter Stage zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
4. Vorderingen jegens Scooter Stage zijn persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Scooter Stage niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Scooter Stage in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.